Kontakty

777 622 749 (starosta)
obec@vlachovice-nm.cz
IČO: 00842664
úř. hod: st 16:00 - 18:00

Obec Vlachovice
Vlachovice 20
592 31 Nové Město n. Mor.
kompletní kontakty

Nejbližší události
  

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Vlachovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Vlachovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:
- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je pětičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.


4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Vlachovice
Vlachovice 20
592 31 Nové Město na Moravě


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Vlachovice
Vlachovice 20
592 31 Nové Město na Moravě


4.3 Úřední hodiny

středa 16:00 - 18:00 hodin


4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 566 615 614
mobilní telefon:


4.5 Čísla faxu

566 615 614


4.6 Adresa internetové stránky

www.vlachovice-nm.cz


4.7 Adresa e-podatelny

-


4.8 Další elektronické adresy

-


4.8 ID datové schránky

u3sas6c


5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 39329 – 751 / 0100


6. IČ

00842664


7. DIČ

351 - 00842664


8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Opatření obecné povahy

Důležité zákony, vyhlášky ministerstev a nařízení vlády

Rozpočet města

Rozpočtový výhled
příjmy 2014 / výdaje 2014


9. Žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání


11. Opravné prostředky


12. Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV


14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Jsou zveřejňovány na elektronické úřední desce.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: